Regulamin - Domki nad morzem w Ustce

1242 osób lubi Domki Przy Plaży. Polub naszą stronę i TY !
Zobacz ofertę
Zalety okolicy

Regulamin

Warunki uczestnictwa i korzystania z usług turystycznych Domków Holenderskich "Przy Plaży".

Zawarcie umowy

 1. Przed zawarciem umowy usługobiorca powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część umowy.
 2. Rezerwacje uważa się za ważną po wpłacie zadatku w wysokości 20% wartości całego pobytu.
 3. Wpłaty pozostałej należności należy dokonać najpóźniej w dniu przyjazdu przed odebraniem kluczy do domku.
 4. Brak wpłaty należnej kwoty rezerwacji w określonym przez strony terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych, usługobiorcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

Zasady pobytu

 1. Usługobiorca winien przybyć do ośrodka "Przy Plaży" w dniu wyznaczonym na skierowaniu w godz.14:00 do 18:00 w przypadku nie zgłoszenia się w dniu oznaczonym (do 22:00) ośrodek nie zwraca kosztów nie wykorzystanych noclegów oraz ma prawo wynajęcia zarezerwowanego domku.
 2. W domku nie może przebywać więcej osób niż jest to podane w umowie. Jeżeli stwierdzi się przekroczenie dopuszczalnej ilości osób ośrodek ma prawo wykwaterować każdą dodatkową osobę lub zażądać dodatkowej opłaty.
 3. Młodzież i dzieci traktowane są jako osoby nieletnie z ograniczeniem czynności prawnych i mogą przebywać w ośrodku tylko pod opieką osób dorosłych. Nieletni uczestnik bez dorosłego opiekuna nie zostanie zakwaterowany.
 4. Przywożenie zwierząt domowych jest możliwe tylko za zgodą właściciela ośrodka i wymaga dodatkowej opłaty.
 5. Zabronione jest używanie własnych kuchenek i piecyków elektrycznych, a ogrzewanie domku w przypadku niskich temperatur dopuszczalne jest wyłącznie urządzeniami ośrodka "Przy Plaży".
 6. Wszyscy goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do maksymalnej troski o domek. Reklamacje dotyczące stanu technicznego mogą być zgłoszone w ciągu 2 godz. od momentu wprowadzenia się. Nie zgłoszone lub powstałe w trakcie Państwa pobytu uszkodzenia, zostaną policzone wg obowiązującej wartości.
 8. Celem zagwarantowania odpowiedniej troski o domek ośrodka jest pobierana od usługobiorcy kaucja w wysokości 1 doby noclegowej, która zostanie zwrócona po przeprowadzeniu przez pracownika kontroli pomieszczeń w chwili wyjazdu.
 9. Brama wjazdowa na terenie ośrodka jest zamknięta w godz. 22:30 do 7:00. W tym czasie ruch pojazdów samochodowych po terenie ośrodka jest zabroniony.
 10. Dzieci podczas zabawy na placu zabaw przebywają pod opieką osób pełnoletnich (rodziców lub opiekunów).
 11. W domkach zakazuje się palenia papierosów.

Wyjazd

 1. Domek musi być zwolniony wraz z oddaniem kluczy w ustalonym dniu do godz. 11.oo rano. Odbiór miejsca zakwaterowania usługobiorcy następuje według kolejności zdania kluczy. Nie opuszczenie domku do wyznaczonej godziny spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów pobytu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do sprzątnięcia domku we własnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem pozmywania naczyń kuchennych, zdjęcia poszewki z kołder i poduszek, wyniesienia śmieci, umycia lodówki, a także posprzątania łazienki i tarasu przed domkiem.
 3. Usługobiorca może zrezygnować ze sprzątania wówczas koszt sprzątnięcia domku wynosi 50 zł.

Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacja z umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej przez usługobiorcę.
 2. Usługobiorcy przysługuje zwrot dokonanej wpłaty jeżeli rezygnacja niemożność wzięcia udziału w umowie nastąpi z przyczyn leżącej po stronie ośrodka.
 3. Ośrodek "Przy Plaży" zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji po rezygnacji usługobiorcy, nie z przyczyn wynikających z usług ośrodka.
 4. Spory wynikające z realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy w Słupsku.

Odpowiedzialność Ośrodka "Przy Plaży"

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia, wypadki ,zguby ,kradzieże i inne ,które mogą zdarzyć się w domku.
 2. W przypadku stwierdzenia przez usługobiorcę niezgodności otrzymanego świadczenia z zamówieniem, usługobiorca winien dążyć do zminimalizowania powstałej szkody. Skargi i zastrzeżenia nie zgłoszone na miejscu podczas trwania turnusu w formie pisemnej nie będą rozpatrywane po zakończeniu usługi.

Jak dojechać ?

przy-plazy dojazd

Dane kontaktowe

Domki Przy Plaży w Ustce

Ustka, ul. Westerplatte 13

tel. 533 781 883